Regulamin - Alkam Security

Regulamin

Przepisy ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.sklep.alkam-security.pl (dalej „Sklep”) oraz zasady składania zamówień na towary oferowane poprzez Sklep.

2. Niniejszy regulamin jest nieprzerwanie dostępny na stronach internetowych Sklepu, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku elektronicznym w każdej chwili, a także jest udostępniany Klientom po zawarciu umowy w sposób umożliwiający dostęp do niego w przyszłości.

3. Z usług oraz sprzedaży w ramach Sklepu korzystać mogą zarówno konsumenci jak i przedsiębiorcy.

4. Alkam Security Sp. z o.o. Sp. K., siedziba główna ul. Kaniowska 104, 01-529 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000405422, NIP 5361808915, REGON 140787550, email alkam@alkam-security.pl, telefon 22 839-22-79 (dalej „Alkam Security”) oświadcza, iż jest jedynym administratorem niniejszej strony internetowej.

5. Każdorazowe korzystanie z serwisu internetowego Alkam Security jest równoznaczne z akceptacją przedstawionych poniżej warunków. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na ich przestrzeganie powinien niezwłocznie zakończyć pracę z serwisem.

6. Zawartość niniejszej strony internetowej, w tym projekt i układ witryny, stanowi własność intelektualną Alkam Security lub jej licencjodawców i podlega ochronie prawnej, opisanej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawie własności przemysłowej, prawie prasowym oraz ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

7. Zabrania się kopiowania, przesyłania, przetwarzania, modyfikowania w celach komercyjnych, udostępniania osobom trzecim tekstu, grafiki, fotografii, ilustracji, dźwięku, animacji, materiałów wideo, katalogów, prezentacji, logo i innych znaków oraz wszelkich innych materiałów reklamowych i dokumentów znajdujących się w witrynach Alkam Security.

8. Powyższy zakaz nie dotyczy kopiowania, przesyłania, przetwarzania tekstu, grafiki, fotografii, ilustracji, dźwięku, animacji, prezentacji, katalogów, materiałów video, logo oraz innych znaków w celu złożenia zamówienia na zakup oferowanych przez Alkam Security towarów poprzez witrynę internetową sklep.alkam-security.pl, jak również w celu potwierdzenia zamówienia oraz rezygnacji z zamówionego towaru. W każdym innym przypadku, niezwiązanym bezpośrednio z odpowiedzią użytkownika witryny na ofertę handlową Alkam Security, odstępstwo od powyższego zakazu uzależnione jest od zgody Alkam Security wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

9. Korzystanie z materiałów znajdujących się na niniejszej stronie internetowej wymaga licencji dostarczonej z materiałami Alkam Security lub pisemnego upoważnienia pozyskanego od przedstawicieli firmy Alkam Security, które zarazem nie jest jednoznaczne z przeniesieniem praw do materiałów lub ich egzemplarzy, a które podlega następującym ograniczeniom:
a) Kopie pobranych materiałów powinny być opatrzone informacją o prawach autorskich i innych prawnie zastrzeżonych ograniczeniach zawartych w materiałach;
b) Materiały nie mogą być powielane, prezentowane, dystrybuowane ani używane w żaden inny sposób do celów publicznych lub komercyjnych;
c) Przekazanie materiałów innej osobie powinno być poprzedzone zaakceptowaniem przez tą osobę praw i obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu.
Alkam Security zastrzega sobie prawo do zmiany ograniczeń wyświetlanych na stronie internetowej, których Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać.

 

Oprogramowanie i inne materiały
10. Akceptacja umowy licencyjnej lub warunków użytkowania (jeśli takie istnieją) jest warunkiem udostępnienia Użytkownikowi instrukcji, certyfikatów, programów, aplikacji oraz innych plików i folderów.

11. Oprogramowanie udostępnione Użytkownikowi za pośrednictwem strony internetowej Alkam Security może być używane wyłącznie w celu instalacji, obsługi i korzystania z urządzeń zakupionych przez użytkownika od Alkam Security.

12. Polskojęzyczna wersja oprogramowania udostępniana za pośrednictwem strony internetowej www.alkam-security.pl może być używana wyłącznie w celu instalacji, obsługi i korzystania z produktów oferowanych przez Alkam Security. Użytkownika obowiązuje zakaz implementowania polskojęzycznej wersji oprogramowania udostępnianego za pośrednictwem strony internetowej www.alkam-security.pl do innych urządzeń.

13. Użytkownik nie może użyczać, odsprzedawać, przekazywać, rozpowszechniać, udostępniać programów, plików lub folderów osobom trzecim, a także naruszać odnoszących się do nich praw.

14. Użytkownik nie ma prawa do przeprowadzania modyfikacji, tworzenia elementów pochodnych, tłumaczenia, dekompilacji, dezasemblacji lub łamania kodów udostępnionych programów, plików i folderów.

 

Zasady korzystanie ze sklepu
15. Poprzez stronę www.sklep.alkam-security.pl umowy zawierane są w języku polskim.

16. Alkam Security ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki i zasady każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu lub określone w odrębnym regulaminie.

17. W celu korzystania ze Sklepu internetowego konieczne jest spełnienie przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących wymagań:
a) dostęp do sieci Internet,
b) przeglądarka internetowa Firefox w wersji najnowszej, Firefox for Android w wersji najnowszej, Firefox for IOS w wersji najnowszej, Internet Explorer w wersji najnowszej, Internet Explorer EDGE w wersji najnowszej, Chrome w wersji najnowszej, Opera w wersji najnowszej, Safari w wersji najnowszej, IOS Safari w wersji najnowszej,
c) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript,
d) program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF

18. Korzystanie z Usług elektronicznych, może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego Użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. Zaleca się Użytkownikowi stosowanie właściwych środków technicznych, które zminimalizują ich wystąpienie.

19. Alkam Security informuje, że w Sklepie wykorzystywane są mechanizmy plików cookies. Zasady ich wykorzystania reguluje Polityka cookies dostępna na stronach internetowych Sklepu.

20. W celu korzystania z niektórych Usług elektronicznych lub złożenia Zamówienia może być wymagane posiadanie: aktywnego Konta lub aktywnego konta poczty elektronicznej.

21. Użytkownik zobowiązany jest korzystać ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz ogólnie przyjętymi w sieci Internet zasadami.

 

Sprzedaż produktów
22. Jeżeli nie oznaczono inaczej, wszystkie produkty dostępne poprzez Sklep są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

23. Ceny produktów w Sklepie stanowią wartość netto.

24. Jeżeli nie oznaczono inaczej, ceny produktów nie zawierają kosztów jego dostawy.

25. Informacje o produktach w Sklepie nie stanowią oferty, a zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

26. Szczegółowa informacja o gwarancji, jej warunkach, zasadach i podmiocie jej udzielającym została wskazana w Sklepie w sekcji opisu produktu.

27. W celu złożenia zamówienia należy poprawnie wypełnić wszystkie wymagane pola w formularzu zamówienia.

28. Złożenie zamówienia stanowi ofertę Klienta zawarcia umowy sprzedaży wybranych przez niego produktów. Klient otrzymuje automatycznie potwierdzenie wpłynięcia zamówienia do systemu teleinformatycznego Alkam Security.

29. Alkam Security przesyła na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie przyjęcia do realizacji zamówienia, które stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty Klienta i z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży produktów.

 

Płatności
30. Płatności za produkty oferowane w Sklepie odbywają się zgodnie z wyborem dokonanym przez Klienta, za pomocą:
a) płatności elektronicznej zintegrowanej ze Sklepem
b) gotówką za pobraniem
c) gotówką przy odbiorze osobistym w oddziale Alkam Security
d) kartą płatniczą / kredytową przy odbiorze osobistym w oddziale Alkam Security

31. Klient zobowiązany jest do zapłaty za złożone zamówienie w terminie wskazanym w Sklepie.

32. Alkam Security zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do dokonania zapłaty przez Klienta w wyznaczonym terminie.

 

Dostawa
33. Zamówienia realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

34. Alkam Security oferuje następujące formy dostawy produktów:
a) Dostarczenie za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia,
b) Odbiór osobisty w oddziale Alkam Security.

35. Termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu wpływu całości zapłaty za zamówione produkty na rachunek bankowy Alkam Security, lub w przypadku płatności za pobraniem – w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

36. Zgodnie z poczynionym na etapie składania zamówienia wyborem, Klient wraz z produktami otrzymuje paragon lub fakturę obejmującą zamówienie.

 

Reklamacje
37. Każdorazowo zgłoszenie reklamacyjne należy realizować poprzez wypełnienie formularza reklamacji, który jest dostępny na stronie internetowej sklep.alkam-security.pl.

38. Wypełnione zgłoszenie reklamacyjne, niezależnie od dołączenia go do reklamowanego towaru, należy również przesłać na adres serwis@alkam-security.pl lub dostarczyć osobiście do wybranego oddziału Alkam Security.

39. Reklamowany towar wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym należy przesłać na adres sklepu internetowego Alkam Security:
Sklep internetowy Alkam Security
Dział Reklamacji
ul. Kaniowska 104
01-529 Warszawa

40. Alkam Security ustosunkuje się do złożonej reklamacji Klienta w terminie 14 dni, licząc od dnia dostarczenia uszkodzonego towaru wraz z prawidłowo wypełnionym formularzem reklamacyjnym.

41. Reklamowany towar powinien być czysty, posiadać wszystkie oznaczenia fabryczne oraz oryginalne, niezniszczone opakowanie producenta. W przypadku wysyłki reklamowanego towaru należy dokładnie zabezpieczyć paczkę, aby jej zawartość nie uległa uszkodzeniu lub zniszczeniu w transporcie.

42. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie wysłana do Klienta drogą pisemną na podany w formularzu reklamacyjnym adres e-mail.

43. Alkam Security informuje, że Klient może skorzystać z pozasądowych sposóbów rozpatrywania reklamacji towaru, między innymi poprzez złożenie – po zakończeniu postępowania reklamacyjnego – wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek do pobrania). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Klienta będącego konsumentem, chcącego skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje również możliwość złożenia skargi poprzez platformę internetową ODR Unii Europejskiej, dostępnej pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr/.

do pobrania plik: Reklamacje

 

Zwroty produktów
44. Zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Klient dokonujący zakupu na odległość, poza siedzibą lub oddziałem Spółki ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży i zwrotu towaru bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów.

45. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży towarów wygasa po upływie 14 dni od dnia od otrzymania przesyłki z zamówionym przez Klienta towarem.

46. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru (przesyłki) ponosi Klient.

47. Klient, który chce dokonać zwrotu towaru w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki z zamówionym uprzednio towarem, zobowiązany jest poinformować Alkam Security o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży towarów w drodze jednoznacznego oświadczenia.

48. Odstąpienie od umowy sprzedaży towaru może nastąpić m.in. poprzez wypełnienie formularza zwrotu towaru dostępnego na stronie internetowej sklep.alkam-security.pl lub złożenie stosownego oświadczenia osobiście w jednym z oddziałów Alkam Security.
a) Zwrot poprzez sklep internetowy: Należy wypełnić formularz zwrotu towaru zawierający oświadczenie o odstąpieniu od umowy a następnie przesłać go na adres alkam@alkam-security.pl lub przesłać jednoznaczne oświadczenie (np. poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres alkam@alkam-security.pl) z imieniem, nazwiskiem i numerem zamówienia oraz informacją jakie produkty zostaną zwrócone.
Towar należy zwrócić przesyłając go wraz ze stosownym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru na niżej podany adres:
Sklep internetowy Alkam Security Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Kaniowska 104
01-529 Warszawa
b) Zwrot w oddziale Alkam Security: Należy wypełnić formularz zwrotu towaru zawierający oświadczenie o odstąpieniu od umowy a następnie przesłać go na adres alkam@alkam-security.pl lub przesłać jednoznaczne oświadczenie (np. poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres alkam@alkam-security.pl) z imieniem, nazwiskiem i numerem zamówienia, lokalizacją oddziału w którym produkty zostaną zwrócone oraz informacją jakie produkty zostaną zwrócone.
Po otrzymaniu formularza zwrotu towaru zostanie ono przesłane do właściwego oddziału Alkam Security, który następnie poinformuje Klienta o szczegółach dotyczących zwrotu towaru (godzinach pracy oraz sugerowanej dacie dokonania zwrotu). Po otrzymaniu potwierdzenia z oddziału Alkam Security, Klient może udać się do wybranego oddziału celem dokonania zwrotu.

49. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy sprzedaży towarów wystarczy, wysłać informację dotyczącą przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy sprzedaży towarów przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży towarów.

50. W terminie do 14 dni od dnia, w którym Klient przesłał oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży towarów i zamiarze zwrócenia zamówionych towarów, należy zwrócić towar.

51. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, powinien posiadać wszystkie oznaczenia fabryczne oraz oryginalne, niezniszczone opakowanie producenta. W przypadku wysyłki zwracanego towaru należy dokładnie zabezpieczyć paczkę, aby jej zawartość nie uległa uszkodzeniu lub zniszczeniu w transporcie.

52. Zwrot dokonanych płatności, w tym również kosztów dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Alkam Security) zostanie dokonany niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Alkam Security zwróconego przez Klienta towaru.

53. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Alkam Security przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki został wybrany przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że w sposób wyraźny Klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu. W każdym przypadku Klient nie poniesiesz żadnych opłat w związku realizacją zwrotu towaru.

54. W oddziale Alkam Security Klient nie otrzymuje zwrotu uiszczonych uprzednio płatności za towar.

 

Dane osobowe
55. Alkam Security może zbierać informacje i dane dobrowolnie podane przez Użytkowników oraz Klientów:
a) wprowadzone w formularzach (Zamówienia, kontaktowym czy Rejestracji Konta w Sklepie internetowym),
b) dane zapisywane na urządzeniach końcowych (pliki cookies)

56. Szczegółowe informacje dotyczące polityki prywatności stosowanej przez Alkam Security znajdują się na stronach Sklepu w zakładce „Polityka Prywatności”.

 

Odpowiedzialność
57. Alkam Security oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie i pośrednie wynikające z użytkowania lub braku możliwości użytkowania niniejszej strony internetowej oraz stron internetowych do których prowadzą odnośniki zamieszczone w Sklepie, a także korespondencji mailowej prowadzonej z przedstawicielami firmy Alkam Security. Wspomniane ograniczenie odpowiedzialności odnosi się w szczególności do ewentualnych błędów, przerw, wirusów komputerowych lub utraty danych, a także utraconych korzyści (lucrumcesans)

 

Użytkownika wynikających z opisanych sytuacji.
58. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za korzystanie ze strony Sklepu. W sytuacji zakłócenia przez Użytkownika pracy serwisu lub systemów przekazujących ją innym Użytkownikom, zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty związane z usunięciem spowodowanej szkody. Użytkownik ponosi odpowiedzialność przewidzianą przepisami prawa cywilnego za naruszenie zasad korzystania z materiałów i oprogramowania udostępnianych za pośrednictwem Sklepu, określonych niniejszym Regulaminem.

59. Pomimo dbałości Alkam Security o wysoką jakość zamieszczonych w Sklepie materiałów, mogą one zawierać nieścisłości lub przeoczenia. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Sklepie (w materiałach, informacjach, programach, usługach lub cenach) bez uprzedniego informowania Użytkowników.

60. Alkam Security może w dowolnym momencie zakończyć, zmienić, zawiesić lub przerwać działanie dowolnej części niniejszego Sklepu, a także niektórych albo wszystkich jej funkcjonalności.

61. Wszelkie pozwolenia lub prawa udzielone na podstawie niniejszego Regulaminu mogą zostać cofnięte przez Alkam Security w dowolnym momencie. W rezultacie czego Użytkownik jest zobowiązany zniszczyć wszelkie pobrane ze strony internetowej materiały, jak również nośniki na których owe materiały się znajdują.

 

Zwroty

62. Zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Klient dokonujący zakupu na odległość, poza siedzibą lub oddziałem Spółki ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży i zwrotu towaru bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów.

63. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży towarów wygasa po upływie 14 dni od dnia od otrzymania przesyłki z zamówionym przez Klienta towarem.

64. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru (przesyłki) ponosi Klient.

65. Klient, który chce dokonać zwrotu towaru w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki z zamówionym uprzednio towarem, zobowiązany jest poinformować Alkam Security o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży towarów w drodze jednoznacznego oświadczenia.

66. Odstąpienie od umowy sprzedaży towaru może nastąpić m.in. poprzez wypełnienie formularza zwrotu towaru dostępnego na stronie internetowej sklep.alkam-security.pl lub złożenie stosownego oświadczenia osobiście w jednym z oddziałów Alkam Security.

a) Zwrot poprzez sklep internetowy: Należy wypełnić formularz zwrotu towaru zawierający oświadczenie o odstąpieniu od umowy a następnie przesłać go na adres alkam@alkam-security.pl lub przesłać jednoznaczne oświadczenie (np. poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres alkam@alkam-security.pl) z imieniem, nazwiskiem i numerem zamówienia oraz informacją jakie produkty zostaną zwrócone.

Towar należy zwrócić przesyłając go wraz ze stosownym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru na niżej podany adres:
Sklep internetowy Alkam Security Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Kaniowska 104
01-529 Warszawa

b) Zwrot w oddziale Alkam Security: Należy wypełnić formularz zwrotu towaru zawierający oświadczenie o odstąpieniu od umowy a następnie przesłać go na adres alkam@alkam-security.pl lub przesłać jednoznaczne oświadczenie (np. poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres alkam@alkam-security.pl) z imieniem, nazwiskiem i numerem zamówienia, lokalizacją oddziału w którym produkty zostaną zwrócone oraz informacją jakie produkty zostaną zwrócone.

Po otrzymaniu formularza zwrotu towaru zostanie ono przesłane do właściwego oddziału Alkam Security, który następnie poinformuje Klienta o szczegółach dotyczących zwrotu towaru (godzinach pracy oraz sugerowanej dacie dokonania zwrotu). Po otrzymaniu potwierdzenia z oddziału Alkam Security, Klient może udać się do wybranego oddziału celem dokonania zwrotu.

67. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy sprzedaży towarów wystarczy, wysłać informację dotyczącą przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy sprzedaży towarów przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży towarów.

68. W terminie do 14 dni od dnia, w którym Klient przesłał oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży towarów i zamiarze zwrócenia zamówionych towarów, należy zwrócić towar.

69. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, powinien posiadać wszystkie oznaczenia fabryczne oraz oryginalne, niezniszczone opakowanie producenta. W przypadku wysyłki zwracanego towaru należy dokładnie zabezpieczyć paczkę, aby jej zawartość nie uległa uszkodzeniu lub zniszczeniu w transporcie.

70. Zwrot dokonanych płatności, w tym również kosztów dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Alkam Security) zostanie dokonany niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Alkam Security zwróconego przez Klienta towaru.

71. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Alkam Security przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki został wybrany przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że w sposób wyraźny Klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu. W każdym przypadku Klient nie poniesiesz żadnych opłat w związku realizacją zwrotu towaru.

72. W oddziale Alkam Security Klient nie otrzymuje zwrotu uiszczonych uprzednio płatności za towar.


Postanowienia końcowe

73. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa, w tym Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.

74. Regulamin wchodzi w życie z dniem: 23-05-2018r.

Przepisy ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.sklep.alkam-security.pl (dalej „Sklep”) oraz zasady składania zamówień na towary oferowane poprzez Sklep.

2. Niniejszy regulamin jest nieprzerwanie dostępny na stronach internetowych Sklepu, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku elektronicznym w każdej chwili, a także jest udostępniany Klientom po zawarciu umowy w sposób umożliwiający dostęp do niego w przyszłości.

3. Z usług oraz sprzedaży w ramach Sklepu korzystać mogą zarówno konsumenci jak i przedsiębiorcy.

4. Alkam Security Sp. z o.o. Sp. K., siedziba główna ul. Kaniowska 104, 01-529 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000405422, NIP 5361808915, REGON 140787550, email alkam@alkam-security.pl, telefon 22 839-22-79 (dalej „Alkam Security”) oświadcza, iż jest jedynym administratorem niniejszej strony internetowej.

5. Każdorazowe korzystanie z serwisu internetowego Alkam Security jest równoznaczne z akceptacją przedstawionych poniżej warunków. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na ich przestrzeganie powinien niezwłocznie zakończyć pracę z serwisem.

6. Zawartość niniejszej strony internetowej, w tym projekt i układ witryny, stanowi własność intelektualną Alkam Security lub jej licencjodawców i podlega ochronie prawnej, opisanej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawie własności przemysłowej, prawie prasowym oraz ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

7. Zabrania się kopiowania, przesyłania, przetwarzania, modyfikowania w celach komercyjnych, udostępniania osobom trzecim tekstu, grafiki, fotografii, ilustracji, dźwięku, animacji, materiałów wideo, katalogów, prezentacji, logo i innych znaków oraz wszelkich innych materiałów reklamowych i dokumentów znajdujących się w witrynach Alkam Security.

8. Powyższy zakaz nie dotyczy kopiowania, przesyłania, przetwarzania tekstu, grafiki, fotografii, ilustracji, dźwięku, animacji, prezentacji, katalogów, materiałów video, logo oraz innych znaków w celu złożenia zamówienia na zakup oferowanych przez Alkam Security towarów poprzez witrynę internetową sklep.alkam-security.pl, jak również w celu potwierdzenia zamówienia oraz rezygnacji z zamówionego towaru. W każdym innym przypadku, niezwiązanym bezpośrednio z odpowiedzią użytkownika witryny na ofertę handlową Alkam Security, odstępstwo od powyższego zakazu uzależnione jest od zgody Alkam Security wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

9. Korzystanie z materiałów znajdujących się na niniejszej stronie internetowej wymaga licencji dostarczonej z materiałami Alkam Security lub pisemnego upoważnienia pozyskanego od przedstawicieli firmy Alkam Security, które zarazem nie jest jednoznaczne z przeniesieniem praw do materiałów lub ich egzemplarzy, a które podlega następującym ograniczeniom:
a) Kopie pobranych materiałów powinny być opatrzone informacją o prawach autorskich i innych prawnie zastrzeżonych ograniczeniach zawartych w materiałach;
b) Materiały nie mogą być powielane, prezentowane, dystrybuowane ani używane w żaden inny sposób do celów publicznych lub komercyjnych;
c) Przekazanie materiałów innej osobie powinno być poprzedzone zaakceptowaniem przez tą osobę praw i obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu.
Alkam Security zastrzega sobie prawo do zmiany ograniczeń wyświetlanych na stronie internetowej, których Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać.

 

Oprogramowanie i inne materiały
10. Akceptacja umowy licencyjnej lub warunków użytkowania (jeśli takie istnieją) jest warunkiem udostępnienia Użytkownikowi instrukcji, certyfikatów, programów, aplikacji oraz innych plików i folderów.

11. Oprogramowanie udostępnione Użytkownikowi za pośrednictwem strony internetowej Alkam Security może być używane wyłącznie w celu instalacji, obsługi i korzystania z urządzeń zakupionych przez użytkownika od Alkam Security.

12. Polskojęzyczna wersja oprogramowania udostępniana za pośrednictwem strony internetowej www.alkam-security.pl może być używana wyłącznie w celu instalacji, obsługi i korzystania z produktów oferowanych przez Alkam Security. Użytkownika obowiązuje zakaz implementowania polskojęzycznej wersji oprogramowania udostępnianego za pośrednictwem strony internetowej www.alkam-security.pl do innych urządzeń.

13. Użytkownik nie może użyczać, odsprzedawać, przekazywać, rozpowszechniać, udostępniać programów, plików lub folderów osobom trzecim, a także naruszać odnoszących się do nich praw.

14. Użytkownik nie ma prawa do przeprowadzania modyfikacji, tworzenia elementów pochodnych, tłumaczenia, dekompilacji, dezasemblacji lub łamania kodów udostępnionych programów, plików i folderów.

 

Zasady korzystanie ze sklepu
15. Poprzez stronę www.sklep.alkam-security.pl umowy zawierane są w języku polskim.

16. Alkam Security ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki i zasady każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu lub określone w odrębnym regulaminie.

17. W celu korzystania ze Sklepu internetowego konieczne jest spełnienie przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących wymagań:
a) dostęp do sieci Internet,
b) przeglądarka internetowa Firefox w wersji najnowszej, Firefox for Android w wersji najnowszej, Firefox for IOS w wersji najnowszej, Internet Explorer w wersji najnowszej, Internet Explorer EDGE w wersji najnowszej, Chrome w wersji najnowszej, Opera w wersji najnowszej, Safari w wersji najnowszej, IOS Safari w wersji najnowszej,
c) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript,
d) program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF

18. Korzystanie z Usług elektronicznych, może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego Użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. Zaleca się Użytkownikowi stosowanie właściwych środków technicznych, które zminimalizują ich wystąpienie.

19. Alkam Security informuje, że w Sklepie wykorzystywane są mechanizmy plików cookies. Zasady ich wykorzystania reguluje Polityka cookies dostępna na stronach internetowych Sklepu.

20. W celu korzystania z niektórych Usług elektronicznych lub złożenia Zamówienia może być wymagane posiadanie: aktywnego Konta lub aktywnego konta poczty elektronicznej.

21. Użytkownik zobowiązany jest korzystać ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz ogólnie przyjętymi w sieci Internet zasadami.

 

Sprzedaż produktów
22. Jeżeli nie oznaczono inaczej, wszystkie produkty dostępne poprzez Sklep są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

23. Ceny produktów w Sklepie stanowią wartość netto.

24. Jeżeli nie oznaczono inaczej, ceny produktów nie zawierają kosztów jego dostawy.

25. Informacje o produktach w Sklepie nie stanowią oferty, a zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

26. Szczegółowa informacja o gwarancji, jej warunkach, zasadach i podmiocie jej udzielającym została wskazana w Sklepie w sekcji opisu produktu.

27. W celu złożenia zamówienia należy poprawnie wypełnić wszystkie wymagane pola w formularzu zamówienia.

28. Złożenie zamówienia stanowi ofertę Klienta zawarcia umowy sprzedaży wybranych przez niego produktów. Klient otrzymuje automatycznie potwierdzenie wpłynięcia zamówienia do systemu teleinformatycznego Alkam Security.

29. Alkam Security przesyła na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie przyjęcia do realizacji zamówienia, które stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty Klienta i z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży produktów.

 

Płatności
30. Płatności za produkty oferowane w Sklepie odbywają się zgodnie z wyborem dokonanym przez Klienta, za pomocą:
a) płatności elektronicznej zintegrowanej ze Sklepem
b) gotówką za pobraniem
c) gotówką przy odbiorze osobistym w oddziale Alkam Security
d) kartą płatniczą / kredytową przy odbiorze osobistym w oddziale Alkam Security

31. Klient zobowiązany jest do zapłaty za złożone zamówienie w terminie wskazanym w Sklepie.

32. Alkam Security zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do dokonania zapłaty przez Klienta w wyznaczonym terminie.

 

Dostawa
33. Zamówienia realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

34. Alkam Security oferuje następujące formy dostawy produktów:
a) Dostarczenie za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia,
b) Odbiór osobisty w oddziale Alkam Security.

35. Termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu wpływu całości zapłaty za zamówione produkty na rachunek bankowy Alkam Security, lub w przypadku płatności za pobraniem – w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

36. Zgodnie z poczynionym na etapie składania zamówienia wyborem, Klient wraz z produktami otrzymuje paragon lub fakturę obejmującą zamówienie.

 

Reklamacje
37. Każdorazowo zgłoszenie reklamacyjne należy realizować poprzez wypełnienie formularza reklamacji, który jest dostępny na stronie internetowej sklep.alkam-security.pl.

38. Wypełnione zgłoszenie reklamacyjne, niezależnie od dołączenia go do reklamowanego towaru, należy również przesłać na adres serwis@alkam-security.pl lub dostarczyć osobiście do wybranego oddziału Alkam Security.

39. Reklamowany towar wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym należy przesłać na adres sklepu internetowego Alkam Security:
Sklep internetowy Alkam Security
Dział Reklamacji
ul. Kaniowska 104
01-529 Warszawa

40. Alkam Security ustosunkuje się do złożonej reklamacji Klienta w terminie 14 dni, licząc od dnia dostarczenia uszkodzonego towaru wraz z prawidłowo wypełnionym formularzem reklamacyjnym.

41. Reklamowany towar powinien być czysty, posiadać wszystkie oznaczenia fabryczne oraz oryginalne, niezniszczone opakowanie producenta. W przypadku wysyłki reklamowanego towaru należy dokładnie zabezpieczyć paczkę, aby jej zawartość nie uległa uszkodzeniu lub zniszczeniu w transporcie.

42. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie wysłana do Klienta drogą pisemną na podany w formularzu reklamacyjnym adres e-mail.

43. Alkam Security informuje, że Klient może skorzystać z pozasądowych sposóbów rozpatrywania reklamacji towaru, między innymi poprzez złożenie – po zakończeniu postępowania reklamacyjnego – wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek do pobrania  http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Klienta będącego konsumentem, chcącego skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje również możliwość złożenia skargi poprzez platformę internetową ODR Unii Europejskiej, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Zwroty produktów
44. Zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Klient dokonujący zakupu na odległość, poza siedzibą lub oddziałem Spółki ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży i zwrotu towaru bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów.

45. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży towarów wygasa po upływie 14 dni od dnia od otrzymania przesyłki z zamówionym przez Klienta towarem.

46. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru (przesyłki) ponosi Klient.

47. Klient, który chce dokonać zwrotu towaru w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki z zamówionym uprzednio towarem, zobowiązany jest poinformować Alkam Security o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży towarów w drodze jednoznacznego oświadczenia.

48. Odstąpienie od umowy sprzedaży towaru może nastąpić m.in. poprzez wypełnienie formularza zwrotu towaru dostępnego na stronie internetowej sklep.alkam-security.pl lub złożenie stosownego oświadczenia osobiście w jednym z oddziałów Alkam Security.
a) Zwrot poprzez sklep internetowy: Należy wypełnić formularz zwrotu towaru zawierający oświadczenie o odstąpieniu od umowy a następnie przesłać go na adres alkam@alkam-security.pl lub przesłać jednoznaczne oświadczenie (np. poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres alkam@alkam-security.pl) z imieniem, nazwiskiem i numerem zamówienia oraz informacją jakie produkty zostaną zwrócone.
Towar należy zwrócić przesyłając go wraz ze stosownym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru na niżej podany adres:
Sklep internetowy Alkam Security Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Kaniowska 104
01-529 Warszawa
b) Zwrot w oddziale Alkam Security: Należy wypełnić formularz zwrotu towaru zawierający oświadczenie o odstąpieniu od umowy a następnie przesłać go na adres alkam@alkam-security.pl lub przesłać jednoznaczne oświadczenie (np. poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres alkam@alkam-security.pl) z imieniem, nazwiskiem i numerem zamówienia, lokalizacją oddziału w którym produkty zostaną zwrócone oraz informacją jakie produkty zostaną zwrócone.
Po otrzymaniu formularza zwrotu towaru zostanie ono przesłane do właściwego oddziału Alkam Security, który następnie poinformuje Klienta o szczegółach dotyczących zwrotu towaru (godzinach pracy oraz sugerowanej dacie dokonania zwrotu). Po otrzymaniu potwierdzenia z oddziału Alkam Security, Klient może udać się do wybranego oddziału celem dokonania zwrotu.

49. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy sprzedaży towarów wystarczy, wysłać informację dotyczącą przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy sprzedaży towarów przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży towarów.

50. W terminie do 14 dni od dnia, w którym Klient przesłał oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży towarów i zamiarze zwrócenia zamówionych towarów, należy zwrócić towar.

51. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, powinien posiadać wszystkie oznaczenia fabryczne oraz oryginalne, niezniszczone opakowanie producenta. W przypadku wysyłki zwracanego towaru należy dokładnie zabezpieczyć paczkę, aby jej zawartość nie uległa uszkodzeniu lub zniszczeniu w transporcie.

52. Zwrot dokonanych płatności, w tym również kosztów dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Alkam Security) zostanie dokonany niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Alkam Security zwróconego przez Klienta towaru.

53. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Alkam Security przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki został wybrany przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że w sposób wyraźny Klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu. W każdym przypadku Klient nie poniesiesz żadnych opłat w związku realizacją zwrotu towaru.

54. W oddziale Alkam Security Klient nie otrzymuje zwrotu uiszczonych uprzednio płatności za towar.

 

Dane osobowe
55. Alkam Security może zbierać informacje i dane dobrowolnie podane przez Użytkowników oraz Klientów:
a) wprowadzone w formularzach (Zamówienia, kontaktowym czy Rejestracji Konta w Sklepie internetowym),
b) dane zapisywane na urządzeniach końcowych (pliki cookies)

56. Szczegółowe informacje dotyczące polityki prywatności stosowanej przez Alkam Security znajdują się na stronach Sklepu w zakładce „Polityka Prywatności”.

 

Odpowiedzialność
57. Alkam Security oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie i pośrednie wynikające z użytkowania lub braku możliwości użytkowania niniejszej strony internetowej oraz stron internetowych do których prowadzą odnośniki zamieszczone w Sklepie, a także korespondencji mailowej prowadzonej z przedstawicielami firmy Alkam Security. Wspomniane ograniczenie odpowiedzialności odnosi się w szczególności do ewentualnych błędów, przerw, wirusów komputerowych lub utraty danych, a także utraconych korzyści (lucrumcesans)

 

Użytkownika wynikających z opisanych sytuacji.
58. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za korzystanie ze strony Sklepu. W sytuacji zakłócenia przez Użytkownika pracy serwisu lub systemów przekazujących ją innym Użytkownikom, zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty związane z usunięciem spowodowanej szkody. Użytkownik ponosi odpowiedzialność przewidzianą przepisami prawa cywilnego za naruszenie zasad korzystania z materiałów i oprogramowania udostępnianych za pośrednictwem Sklepu, określonych niniejszym Regulaminem.

59. Pomimo dbałości Alkam Security o wysoką jakość zamieszczonych w Sklepie materiałów, mogą one zawierać nieścisłości lub przeoczenia. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Sklepie (w materiałach, informacjach, programach, usługach lub cenach) bez uprzedniego informowania Użytkowników.

60. Alkam Security może w dowolnym momencie zakończyć, zmienić, zawiesić lub przerwać działanie dowolnej części niniejszego Sklepu, a także niektórych albo wszystkich jej funkcjonalności.

61. Wszelkie pozwolenia lub prawa udzielone na podstawie niniejszego Regulaminu mogą zostać cofnięte przez Alkam Security w dowolnym momencie. W rezultacie czego Użytkownik jest zobowiązany zniszczyć wszelkie pobrane ze strony internetowej materiały, jak również nośniki na których owe materiały się znajdują.

 

Zwroty

62. Zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Klient dokonujący zakupu na odległość, poza siedzibą lub oddziałem Spółki ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży i zwrotu towaru bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów.

63. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży towarów wygasa po upływie 14 dni od dnia od otrzymania przesyłki z zamówionym przez Klienta towarem.

64. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru (przesyłki) ponosi Klient.

65. Klient, który chce dokonać zwrotu towaru w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki z zamówionym uprzednio towarem, zobowiązany jest poinformować Alkam Security o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży towarów w drodze jednoznacznego oświadczenia.

66. Odstąpienie od umowy sprzedaży towaru może nastąpić m.in. poprzez wypełnienie formularza zwrotu towaru dostępnego na stronie internetowej sklep.alkam-security.pl lub złożenie stosownego oświadczenia osobiście w jednym z oddziałów Alkam Security.

a) Zwrot poprzez sklep internetowy: Należy wypełnić formularz zwrotu towaru zawierający oświadczenie o odstąpieniu od umowy a następnie przesłać go na adres alkam@alkam-security.pl lub przesłać jednoznaczne oświadczenie (np. poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres alkam@alkam-security.pl) z imieniem, nazwiskiem i numerem zamówienia oraz informacją jakie produkty zostaną zwrócone.

Towar należy zwrócić przesyłając go wraz ze stosownym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru na niżej podany adres:
Sklep internetowy Alkam Security Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Kaniowska 104
01-529 Warszawa

b) Zwrot w oddziale Alkam Security: Należy wypełnić formularz zwrotu towaru zawierający oświadczenie o odstąpieniu od umowy a następnie przesłać go na adres alkam@alkam-security.pl lub przesłać jednoznaczne oświadczenie (np. poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres alkam@alkam-security.pl) z imieniem, nazwiskiem i numerem zamówienia, lokalizacją oddziału w którym produkty zostaną zwrócone oraz informacją jakie produkty zostaną zwrócone.

Po otrzymaniu formularza zwrotu towaru zostanie ono przesłane do właściwego oddziału Alkam Security, który następnie poinformuje Klienta o szczegółach dotyczących zwrotu towaru (godzinach pracy oraz sugerowanej dacie dokonania zwrotu). Po otrzymaniu potwierdzenia z oddziału Alkam Security, Klient może udać się do wybranego oddziału celem dokonania zwrotu.

67. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy sprzedaży towarów wystarczy, wysłać informację dotyczącą przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy sprzedaży towarów przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży towarów.

68. W terminie do 14 dni od dnia, w którym Klient przesłał oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży towarów i zamiarze zwrócenia zamówionych towarów, należy zwrócić towar.

69. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, powinien posiadać wszystkie oznaczenia fabryczne oraz oryginalne, niezniszczone opakowanie producenta. W przypadku wysyłki zwracanego towaru należy dokładnie zabezpieczyć paczkę, aby jej zawartość nie uległa uszkodzeniu lub zniszczeniu w transporcie.

70. Zwrot dokonanych płatności, w tym również kosztów dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Alkam Security) zostanie dokonany niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Alkam Security zwróconego przez Klienta towaru.

71. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Alkam Security przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki został wybrany przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że w sposób wyraźny Klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu. W każdym przypadku Klient nie poniesiesz żadnych opłat w związku realizacją zwrotu towaru.

72. W oddziale Alkam Security Klient nie otrzymuje zwrotu uiszczonych uprzednio płatności za towar.


Postanowienia końcowe

73. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa, w tym Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.

74. Regulamin wchodzi w życie z dniem: 23-05-2018r.