Polityka prywatności

1. Zasady Ogólne

ALKAM SECURITY SPÓŁKA Z O.O.  SP. K. z siedzibą główną w Warszawie przy ul. Kaniowskiej 104, 01-529 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000405422, NIP 5361808915, REGON 140787550, KRS 0000405422 (dalej „ALKAM”) oświadcza, iż jest jedynym administratorem niniejszej strony internetowej. Każdorazowe korzystanie z serwisu internetowego ALKAM jest równoznaczne z akceptacją przedstawionych poniżej warunków. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na ich przestrzeganie powinien niezwłocznie zakończyć pracę z serwisem.

2. Zasady korzystania z materiałów zamieszczonych na stronie internetowej
2.1. Materiały informacyjne

Zawartość niniejszej strony internetowej, w tym projekt i układ witryny, stanowi własność intelektualną ALKAM  lub jej licencjodawców i podlega ochronie prawnej, opisanej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawie własności przemysłowej, prawie prasowym oraz ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Zabrania się kopiowania, przesyłania, przetwarzania, modyfikowania w celach komercyjnych, udostępniania osobom trzecim tekstu, grafiki, fotografii, ilustracji, dźwięku, animacji, materiałów wideo, katalogów, prezentacji, logo i innych znaków oraz wszelkich innych materiałów reklamowych i dokumentów znajdujących się w witrynach ALKAM.
Powyższy zakaz nie dotyczy kopiowania, przesyłania, przetwarzania tekstu, grafiki, fotografii, ilustracji, dźwięku, animacji, prezentacji, katalogów, materiałów video, logo oraz innych znaków w celu złożenia zmówienia na zakup oferowanych przez ALKAM towarów poprzez witrynę internetową ALKAM, jak również w celu potwierdzenia zamówienia oraz rezygnacji z zamówionego towaru. W każdym innym przypadku, niezwiązanym bezpośrednio z odpowiedzią użytkownika witryny na ofertę handlową ALKAM, odstępstwo od powyższego zakazu uzależnione jest od zgody ALKAM wyrażonej w pisemnej pod rygorem nieważności.
Korzystanie z materiałów znajdujących się na niniejszej stronie internetowej wymaga licencji dostarczonej z materiałami ALKAM lub pisemnego upoważnienia pozyskanego od przedstawicieli firmy ALKAM, które zarazem nie jest jednoznaczne z przeniesieniem praw do materiałów lub ich egzemplarzy, a które podlega następującym ograniczeniom:
– Kopie pobranych materiałów powinny być opatrzone informacją o prawach autorskich i innych prawnie zastrzeżonych ograniczeniach zawartych w materiałach;
– Materiały nie mogą być powielane, prezentowane, dystrybuowane ani używane w żaden inny sposób do celów publicznych lub komercyjnych;
– Przekazanie materiałów innej osobie powinno być poprzedzone zaakceptowaniem przez tą osobę praw i obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu.
– ALKAM zastrzega sobie prawo do zmiany ograniczeń wyświetlanych na stronie internetowej, których Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać.

2.2. Oprogramowanie i inne materiały

– Akceptacja umowy licencyjnej lub warunków użytkowania (jeśli takie istnieją) jest warunkiem udostępnienia Użytkownikowi instrukcji, certyfikatów, programów, aplikacji oraz innych plików i folderów.
– Oprogramowanie udostępnione Użytkownikowi za pośrednictwem strony internetowej ALKAM może być używane wyłącznie w celu instalacji, obsługi i korzystania z urządzeń zakupionych przez użytkownika od ALKAM.
– Polskojęzyczna wersja oprogramowania udostępniana za pośrednictwem strony internetowej ALKAM może być używana wyłącznie w celu instalacji, obsługi i korzystania z produktów oferowanych przez ALKAM . Użytkownika obowiązuje zakaz implementowania polskojęzycznej wersji oprogramowania udostępnianego za pośrednictwem strony internetowej ALKAM do innych urządzeń.
– Użytkownik nie może użyczać, odsprzedawać, przekazywać, rozpowszechniać, udostępniać programów, plików lub folderów osobom trzecim, a także naruszać odnoszących się do nich praw.
– Użytkownik nie ma prawa do przeprowadzania modyfikacji, tworzenia elementów pochodnych, tłumaczenia, dekompilacji, dezasemblacji lub łamania kodów udostępnionych programów, plików i folderów.

3. Ograniczenie odpowiedzialności

Firma ALKAM oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie i pośrednie wynikające z użytkowania lub braku możliwości użytkowania niniejszej strony internetowej oraz stron internetowych do których prowadzą odnośniki zamieszczone na rzeczonej stronie internetowej, a także korespondencji mailowej prowadzonej z przedstawicielami firmy ALKAM. Wspomniane ograniczenie odpowiedzialności odnosi się w szczególności do ewentualnych błędów, przerw, wirusów komputerowych lub utraty danych, a także utraconych korzyści (lucrumcesans) Użytkownika wynikających z opisanych sytuacji.

4. Odpowiedzialność Użytkownika

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za korzystanie ze strony internetowej ALKAM. W sytuacji zakłócenia przez Użytkownika pracy serwisu lub systemów przekazujących ją innym Użytkownikom, zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty związane z usunięciem spowodowanej szkody. Użytkownik ponosi odpowiedzialność przewidzianą przepisami prawa cywilnego za naruszenie zasad korzystania z materiałów i oprogramowania udostępnianych za pośrednictwem strony internetowej ALKAM, określonych niniejszym Regulaminem.

5. Zmiany i błędy na stronie internetowej

Mimo wielkiej dbałości firmy ALKAM o wysoką jakość zamieszczonych na stronie materiałów, mogą one zawierać nieścisłości lub przeoczenia. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszej stronie internetowej (w materiałach, informacjach, programach, usługach lub cenach) bez uprzedniego informowania Użytkowników.
ALKAM może w dowolnym momencie zakończyć, zmienić, zawiesić lub przerwać działanie dowolnej części niniejszej strony internetowej, a także niektórych albo wszystkich jej funkcjonalności.
Wszelkie pozwolenia lub prawa udzielone na podstawie niniejszego regulaminu mogą zostać cofnięte przez ALKAM w dowolnym momencie. W rezultacie czego Użytkownik jest zobowiązany zniszczyć wszelkie pobrane ze strony internetowej materiały, jak również nośniki na których owe materiały się znajdują.

6. Prawo właściwe

Właściwe dla oceny niniejszych zapisów jest prawo polskie, bez względu na ewentualną sprzeczność pomiędzy przepisami prawa obowiązującymi w Polsce i w miejscu zamieszkania lub siedziby Użytkownika. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących powstać w związku z użytkowaniem niniejszej strony internetowej przez Użytkownika lub przestrzeganiem przez niego niniejszych warunków jest sąd powszechny właściwy dla siedziby ALKAM.