Warunki gwarancji - Alkam Security

Warunki gwarancji

1. Postanowienia ogólne

Niniejszy dokument reguluje zakres czynności oraz odpowiedzialności związanych z gwarancją oraz serwisem na produkty sprzedawane przez firmę Alkam Security Sp. z o.o.
Sp. k. Gwarancji udziela firma Alkam Security Sp. z o.o. Sp. k., z główną siedzibą w Warszawie przy ulicy Kaniowskiej 104, zwana w dalszej części „GWARANTEM”. Gwarancja obejmuje sprzęt zwany dalej „PRODUKTEM”, oferowany przez firmę Alkam Security, z uwzględnieniem warunków z §2. Gwarant udziela Kupującemu gwarancji na sprawne działanie produktu, wymienionego w karcie gwarancyjnej zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi. Gwarancja zapewnia doprowadzenie Produktu do stanu sprzed uszkodzenia i zapewnienia pełnej funkcjonalności, procedura ta obejmuje bezpłatne zapewnienie wszystkich niezbędnych do naprawy części zamiennych oraz robociznę. Gwarancja nie stosuje się do części i materiałów eksploatacyjnych mających określoną żywotność i czas działania oraz wyposażenia dodatkowego.

2. Okres gwarancji

Gwarant udziela gwarancji na sprzedawane Produkty w okresie:

 • 36 miesięcy od daty zakupu na wszystkie rejestratory cyfrowe oraz kamery bez promiennika marki HQVISION,
 • 24 miesiące od daty zakupu na wszystkie kamery z promiennikiem marki HQVISION ,
 • 24 miesiące od daty zakupu na wszystkie kamery marki DVS,
 • 24 miesiące na wszystkie produkty marki Paradox Security System. Na produkty innych firm będące w ofercie firmy Alkam Security obowiązuje okres gwarancji podany przez producenta.
  Okres gwarancji liczony jest od daty zakupu, czyli od daty wystawienia faktury na dany Produkt. W przypadku uruchomienia procedury serwisowej, gwarancja nie odnawia się, a jedynie przedłuża o czas pobytu Produktu w Serwisie. Gwarant zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji (z uwzględnieniem zastrzeżeń ujętych w §3) w terminie do 14 dni roboczych od daty dostarczenia Produktu do serwisu. W przypadku, gdy naprawa wymagać będzie sprowadzenia części z zagranicy lub przesłania produktu do serwisu specjalistycznego, Gwarant zastrzega sobie prawo do wydłużenia tego okresu, o czym klient będzie niezwłocznie poinformowany.

3. Zobowiązania kupującego

Kupujący jest zobowiązany pod rygorem niewykonania naprawy i utraty gwarancji do przestrzegania poniższych punktów Gwarancji:

 • Urządzenie zgłoszone do serwisu musi posiadać wypełniony formularz zgłoszenia serwisowego.
 • Produkt musi być zabezpieczony plombą gwarancyjną, niedopuszczalne jest, aby plomba była zerwana, nieczytelna lub widoczne były ślady ingerencji osób nieuprawnionych.
 • Produkt musi być dostarczony w oryginalnym fabrycznym opakowaniu i zabezpieczony na czas transportu przed uszkodzeniami. Jeśli nie ma możliwości przesłania Produktu w fabrycznym opakowaniu, powinien on być dokładnie zabezpieczony przed transportem, a informacja o braku fabrycznego opakowania musi być zamieszczona w formularzu zgłoszenia serwisowego.
 • Urządzenie oddawane do Serwisu powinno być czyste.
 • Uszkodzony Produkt powinien być dostarczony do siedziby Gwaranta na swój koszt.