URZĄDZENIE WYJŚCIOWE - Alkam Security

URZĄDZENIE WYJŚCIOWE

  |   Artykuły SSWiN   |   No comment

System Sygnalizacji Włamania i Napadu ma za zadanie sygnalizować wszystkie przypadki naruszenia chronionych stref. Do tego celu musi być zaopatrzony w różnego rodzaju urządzenia peryferyjne, pozwalające na wyprowadzenie sygnałów o alarmie oraz sygnałów o stanie SSWN. Do grupy takich urządzeń należą:
sygnalizatory – służące do przekazywania równych sygnałów alarmowych. Sygnalizatory mogą być różnego typu:
optyczne, czyli wykorzystujące sygnalizację świetlną, zazwyczaj generowaną przez migającą żarówkę, albo przez migający zespół diod LED, albo przez lampę wyładowczą wysokonapięciową
akustyczne, czyli wykorzystujące sygnalizację dźwiękową, modulowaną lub przerywaną, zazwyczaj generowana przez głośnik dynamiczny lub piezo
optyczno-akustyczne, czyli łączące obie powyższe formy sygnalizacji.
Sygnalizatory mogą być montowane wewnątrz pomieszczeń lub na zewnątrz budynków, zatem rozróżniamy: sygnalizatory wewnętrzne i sygnalizatory zewnętrzne. Ich zadanie pozostaje jednak zawsze to samo: w wyraźnie dostrzegalny sposób poinformować o zaistnieniu sytuacji alarmowej, aby przyciągnąć uwagę osób znajdujących się w pobliżu miejsca znaczenia, a zarazem wystraszyć włamywacza i „zachęcić” go do ucieczki.
monitoring sygnałów alarmowych – praktycznie służący do wezwania pomocy. Lokalna sygnalizacja alarmu przy pomocy dźwięku lub światła, choćby najbardziej spektakularna, nie rozwiązuje jeszcze problemu włamania. Tym bardziej, że w czasie włamania z reguły nie ma nikogo w chronionym obiekcie, nikogo też może nie być w pobliżu. Idea wezwania pomocy ze strony wyspecjalizowanych służb pojawiła się pod koniec lat 80-tych ubiegłego wieku. Opracowane wówczas założenia monitoringu telefonicznego lub radiowego polegają na wysyłaniu przez centralę alarmową obiektu chronionego (nadajnik), odpowiednich sygnałów do stacji monitorującej (odbiornik). Zazwyczaj obsługę monitoringu oferują agencje ochrony, gdzie stacja jest usytuowana. Operatorzy na bieżąco analizują informacje zbierane przez stację monitorującą i podejmują decyzję o konieczności ewentualnej interwencji zmotoryzowanych załóg ochrony fizycznej. W ramach monitoringu zbierane są również informacje o stanie systemu alarmowego w chronionym obiekcie.
powiadomienie o alarmie – służące do przekazania informacji o alarmie właścicielowi obiektu i osobom upoważnionym. Ponadto w systemie może wystąpić awaria lub jakiekolwiek inne zdarzenie, o którym należy poinformować właściciela. Funkcja powiadamiania najczęściej jest realizowana za pośrednictwem telefonu stacjonarnego przewodowego lub GSM. Łączność telefoniczną uzyskuje się przez dialery montowane na panelu centrali lub instalowane jako niezależne urządzenia. Numery telefonów, na które maja być kierowane komunikaty, są przechowywane w pamięci urządzenia. Każdemu numerowi telefonicznemu jest nadawany numer porządkowy, określający kolejność wybierania numeru w akcji alarmowej. Podczas akcji alarmowej telefon jest odłączany od linii telefonicznej. Przekazanie informacji odbywa się przy pomocy:
komunikatów głosowych odtwarzanych przez syntezery mowy. Czas nagrania komunikatu jest różny – w zależności od ilości komunikatów. W syntezerach jednokomunikatowych czas nagrania wynosi ok. 15 ÷ 20 sekund, natomiast wielokomunikatowe umożliwiają nagranie komunikatów dla różnych stanów alarmowych. O nadawaniu komunikatu alarmowego świadczy najczęściej pulsowanie LED.
komunikatów tekstowych wysyłanych w odpowiednim formacie na pager czy też w formie SMS.
Cała procedura jest powtarzana, aż do czasu skutecznego powiadomienia wszystkich abonentów z ustalonej listy połączeń. Dzięki temu właściciel systemu alarmowego lub upoważnione przez niego osoby, mogą być na bieżąco informowane o alarmach lub innych wybranych zdarzeniach w chronionym obiekcie.
Na koniec kilka słów o zdalnym sterowaniu centrali SSWN przez telefon – bardzo często centrala alarmowa ma możliwość odpowiadania na telefon i przekazywania informacji o stanie systemu. Można też, wykorzystując telefon, zdalnie wywołać pewne funkcje sterujące. Każdy z użytkowników może mieć zaprogramowane hasło telefoniczne (nie należy mylić go z hasłem potwierdzającym odbiór powiadomienia o alarmie). Centrala rozpoznaje użytkownika po haśle i udostępnia informacje o stanie stref (czuwanie, alarmy), do których ma on dostęp. Użytkownik może sterować również stanem wyjść przekaźnikowych w centrali, które są zaprogramowane jako »przekaźniki telefoniczne«.
rejestracja alarmów w centrali – a właściwie nie tylko alarmów, lecz także zdarzeń ważnych z punktu widzenia skuteczności ochronnej systemu:
wszelkie typy alarmów z określeniem daty i czasu, oraz koniec alarmowania lub skasowanie alarmu z określeniem daty, czasu i identyfikacją kodu użytkownika
załączenie i wyłączenie systemu oraz pomijanie stref, zawsze z określeniem daty, czasu i identyfikacją kodu użytkownika
awarie i sabotaże systemu oraz powroty po awariach z określeniem daty i czasu
zaniki zasilania zarówno podstawowego 230VAC, jak i awaryjnego 12VDC, z określeniem daty i czasu
wszelkie modyfikacje i zmiany programu centrali, zawsze z określeniem daty, czasu i identyfikacją kodu osoby ingerującej w program.
Bardzo ważny jest fakt niemożliwości modyfikacji zapisu w historii zdarzeń, dzięki czemu stanowi ona dowód sądowy i wybitną pomoc w dokumentowaniu przestępstwa. Dokładna analiza zapisu często pozwala dokładnie odtworzyć chronologię zdarzeń i działań przestępczych, co często pomaga w szybkim ustaleniu przestępcy i udowodnienia mu winy.
wyprowadzenie rejestru zdarzeń na drukarkę – służy do bieżącego zapisu na papierze tych samych danych, które są zapisywane w rejestrze pamięci zdarzeń systemu. Taki dokument papierowy stanowi swoistą archiwizację rejestru zdarzeń i może być przechowywany w aktach jako potwierdzenie sprawności i poprawności obsługi systemu.

Jeżeli nie rozumiesz funkcji urządzeń wyjściowych systemu alarmowego – skontaktuj się z naszymi konsultantami.

No Comments

Post A Comment