POŁĄCZENIA ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY - Alkam Security

POŁĄCZENIA ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY

  |   Artykuły SSWiN   |   No comment

Centrale systemów alarmowych wymagają połączenia przewodowego (bardzo rzadko bezprzewodowego) z innymi urządzeniami infrastruktury systemu. Podstawowym sposobem połączenia panela centrali z modułami rozszerzeń, modułami wyjściowymi i manipulatorami jest tzw. magistrala – inaczej bus. Magistrala jest szerzej opisana w rozdziale 5. »Konfiguracja centrali SSWN«.

Inne urządzenia infrastruktury wymagają zwykle przewodowego połączenia zasilania, sygnałów sterujących i linii sabotażowej (tamper). Szczególną uwagę należy zwrócić na dobre połączenie masy wszystkich urządzeń w celu zapewnienia jednakowego potencjału odniesienia. Wskazane jest, aby podobnie jak w przypadku magistrali, połączenia masowe (–, GND) wykonać podwójnymi żyłami przewodów połączeniowych. bardzo trzeba też dbać o staranne dokręcenie zacisków mocujących przewody.

Rozbudowana centrala skonstruowana z panelu głównego, modułów rozszerzeń i modułów wyjściowych, obsługuje pewną liczbę dowolnie programowanych wejść i wyjść. Wejścia, jako zaciski do połączenia linii dozorowych są opisane w rozdziale 15. »Sposoby podłączenia czujek«, zatem tu kilka słów o wyjściach. Najczęściej spotykanymi parametrami wyjść są:
a) typ wyjścia: tranzystorowe lub przekaźnikowe. Wyjścia tranzystorowe są typu OC (Open Collector), a elementem wyjściowym jest tranzystor typu p-n-p połączony emiterem z masą i z wyprowadzonym zaciskiem z kolektora. Uaktywnienie wyjścia polega na ustawieniu tranzystora w tryb przewodzenia, co powoduje pojawienie się na zacisku wyjścia stanu niskiego [ok. +0,6 V].

W wyjściu typu przekaźnikowego elementem wyjściowym są styki miniaturowego przekaźnika odizolowanego elektrycznie od układów elektronicznych czujki; jest to zatem wyjście bezpotencjałowe. Zazwyczaj dostępne są wszystkie trzy styki przekaźnika: COM = common (wspólne), NC = normally closed (normalnie zwarte), NO = normally open (normalnie otwarte).

b) rodzaj wyjścia określający rodzaj zdarzenia, po zaistnieniu którego wyjście staje się aktywne:
wystąpienie i sygnalizacja alarmów: włamaniowego, napadowego, pożarowego, sabotażowego
wystąpienie i sygnalizacja alarmów pomocniczych (w tym medycznego) i technicznych
wystąpienie i sygnalizacja gongu (chime)
załączenie systemu w czuwanie i / lub rozbrojenie systemu
stan czuwania pojedynczej partycji i całego systemu, z identyfikacja trybu »Away« i »Stay«
odliczanie czasu na wyjście
odliczanie czasu na wejście
praca dialera telefonicznego
pominięcie linii lub grupy linii
stan gotowości systemu do uzbrojenia
wskaźnik odliczania autouzbrojenia wejścia (strefy)
awaria zasilania 230 VAC lub akumulatora 12VDC
sygnalizacja naruszenia wejścia (dowolnego lub wybranego)
iloczyn logiczny wskazanych wejść
suma logiczna wskazanych wejść
licznik i timer wskazanych wejść
sygnalizacja stanu innego wyjścia
wprowadzenie kodu traktowanego jako kod kontroli dostępu
sygnalizacja otwartych lub zbyt długo otwartych drzwi w trybie kontroli dostępu
sygnalizacja awarii centrali lub wejścia (linii dozorowej)
sygnalizacja braku wprowadzenia kodu wartownika
sygnalizacja wczytania karty
sygnalizacja ustawienia w tryb serwisowy
sygnalizacja trybu testu
i inne

c) sposób działania wyjścia: monostabilne lub bistabilne. Wyjście monostabilne jest najczęściej spotykane. Staje się ono aktywne po wystąpieniu zdarzenia aktywującego natychmiast lub ewentualnie po czasie zwłoki tz i pozostaje aktywne przez ustawiony czas działania td , chyba, że wcześniej zostanie skasowane w sposób zaprogramowany (punkt f).

Wyjście bistabilne jest rzadziej spotykane, czasem nazywane wyjściem typu „zatrzask”. Każde zdarzenie kontrolowane tym wyjściem powoduje przełączenie jego stanu na przeciwny (z nieaktywnego na aktywny, a z aktywnego na nieaktywny) natychmiast lub po zaprogramowanym czasie zwłoki tz. Wyjście pozostanie w tym stanie aż do wystąpienia kolejnego zdarzenia przełączającego. W niektórych przypadkach istnieje możliwość skasowania wyjścia (ustawienia jako nieaktywne) w sposób zaprogramowany (punkt f).

d) czas działania wyjścia tz – dotyczy tylko wyjść typu monostabilnego.

e) czas opóźnienia td liczony od chwili wystąpienia zdarzenia uruchamiającego wyjście.

f) sposób kasowania stanu wzbudzenia wyjścia.

W nowoczesnych centralach możemy do jednego wyjścia przypisać kilka zdarzeń aktywujących i dezaktywujących to wyjście. Przykładowo wyjście »Napad« zostanie aktywowane, jeżeli zostanie naciśnięty jeden z przycisków napadowych, lub zostanie naciśnięty układ odpowiednich klawiszy na manipulatorze, lub zostanie pilotem do odbiornika radiolinii podany sygnał „Napad”, lub zostanie użyty kod przymusu. Dezaktywacja wyjścia »Napad« nastąpi, jeżeli upłynie czas aktywacji wyjścia (np. 15 sek.), lub jeżeli wyjście zostanie skasowane (punkt f.), czyli gdy zostanie poprawnie wprowadzony z manipulatora kod użytkownika mający uprawnienia do kasowania alarmów, lub gdy ze stacji monitorowania zostanie podany zwrotny sygnał o podjęciu interwencji.

Jeżeli nadal nie wiesz jakiego typu wyjścia spotykamy w SSWN – skontaktuj się z naszymi konsultantami.

No Comments

Post A Comment