Regulamin - Alkam Security

Regulamin

Regulamin korzystania z usługi IPbaza

1. Postanowienia ogólne

1. Wyłącznym uprawnionym do korzystania z IPBAZA jest spółka Alkam Security Sp. z o.o. Sp. K.

2. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu ipbaza oraz z usług z nim związanych, prawa i obowiązki Użytkownika oraz prawa i obowiązki Usługodawcy – Alkam Security Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kaniowskiej 104, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000405422, NIP: 5361808915, REGON: 140787550 związane ze świadczeniem usług, warunki zawierania umowy, tryb postępowania reklamacyjnego i warunki rozwiązania umowy.

3. Regulamin zawiera zasady świadczenia przez IPBAZA usług drogą elektroniczną zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).


2. Definicj
e

1. Usługodawca – Alkam Security Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kaniowskiej 104, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000405422, NIP: 5361808915, REGON: 140787550, świadcząca usługi związane z funkcjonowaniem serwisu ipbaza, pozwalającym na monitorowanie dostępności urządzeń takich jak rejestratory HQ, DVS, kamery IP lub routery oraz prowadząca internetowy serwis o nazwie ipbaza poświęcony tym usługom.

2. Serwis ipbaza – serwis internetowy dostępny pod adresem www.alkam-security.pl/ipbaza, dający informacje o usługach świadczonych przez System ipbaza.pl dla zarejestrowanych użytkowników.

3. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

4. System ipbaza – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w ramach Systemu ipbaza w oparciu o niniejszy Regulamin, polegająca na monitorowaniu dostępności urządzeń oraz utworzeniu subdomeny w ipbaza wskazującej na adres IP zarejestrowanego urządzenia.

5. Umowa o świadczenie usług zwana dalej „Umową” – umowa zawarta przez Użytkownika z Usługodawcą na czas 1 roku, której przedmiotem jest uzyskanie przez Użytkownika możliwości korzystania z ipbaza, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, którego treść stanowi Umowę o świadczenie usług.

6. Abonament – opłata uiszczana przez Użytkownika za możliwość korzystania z Systemu ipbaza przez okres trwania umowy.

7. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

8. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą Systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika oraz żądania generowane przez zarejestrowane urządzenia, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

9. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między Systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna oraz SMS/MMS.

10. Informacja handlowa – informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub produktów przedsiębiorcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą Środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.

11. Rejestracja w Systemie ipbaza – proces polegający na wprowadzeniu adresu e-mail Użytkownika do Systemu ipbaza oraz potwierdzenie go poprzez kliknięcie linku aktywacyjnego znajdującego się w wiadomości e-mail wysłanej na wprowadzony e-mail. Adres e-mail może zostać wprowadzony przez samego Użytkownika bądź Przedstawiciela handlowego zarejestrowanego w Systemie ipbaza oraz posiadającego odpowiednie uprawnienia pozwalające na dodawanie nowych adresów e-mail do bazy Systemu ipbaza.

12. Login Użytkownika – unikalny identyfikator Użytkownika w formie adresu e-mail podanego podczas rejestracji w Systemie ipbaza, służący do przyznawania oraz weryfikowania praw Użytkownika do korzystania z Systemu ipbaza.

13. Hasło Użytkownika – indywidualne, poufne hasło proponowane przez Użytkownika (w przypadku samodzielnej rejestracji) bądź generowane przez System ipbaza (w przypadku rejestracji przez Przedstawiciela handlowego) w procesie rejestracji, i niezbędne do wykonania procesu rejestracji, które nie może być udostępniane przez Użytkownika innym osobom.

14. Profil użytkownika – Po zakończeniu Procesu rejestracji (tj. po kliknięciu linku aktywacyjnego) zostaje utworzony indywidualny Profil Użytkownika w ipbaza, który jest zarządzany przez Użytkownika. W profilu znajdują się dane osobowe Użytkownika, które sam wprowadził do systemu.

15. Dane do faktury – dane zawierające Nazwę firmy, adres firmy, NIP firmy, kod pocztowy oraz miejscowość firmy, na które ma zostać wystawiona faktura VAT. Są one uzupełniane w Profilu Użytkownika i podawane przez Użytkownika.

16. Adres IP – numer nadawany interfejsowi sieciowemu, służący do identyfikacji elementów warstwy trzeciej modelu OSI – w obrębie sieci oraz poza nią (tzw. adres publiczny).

17. DDNS (protokół) – dynamiczny system nazw domenowych, który jest usługą sieciową, umożliwiającą urządzeniom sieciowym takim jak router zakomunikować w czasie rzeczywistym (ad-hoc) serwerowi nazw zmianę obecnej konfiguracji DNS (w tym nowy Adres IP) w postaci skonfigurowanych domen, adresów oraz innych danych zamieszczonych w rekordach DNS. Pozwala na przypisanie i aktualizowanie rekordu typu A w systemie DNS tak, aby ten wskazywał na aktualny adres IP urządzenia, które zgłosiło aktualizację do systemu DDNS.

18. Urządzenie użytkownika (domena) – urządzenie, które zostanie zarejestrowane w Systemie ipbaza przez Użytkownika, za które naliczany jest Abonament.

19. Nazwa użytkownika (dla urządzenia) – unikalna nazwa urządzenia (alfanumeryczna) w ramach Systemu ipbaza, która zostanie użyta jako subdomena w domenie ipbaza (zostanie dla niej utworzony rekord typu A na serwerach DNS Systemu ipbaza). Nazwa ta będzie potrzebna podczas konfiguracji Urządzenia użytkownika.

20. Hasło użytkownika (dla urządzenia) – hasło nadawane przez Użytkownika dla każdego Urządzenia użytkownika, które jest elementem systemu zabezpieczeń. Będzie ono potrzebne podczas konfiguracji Urządzenia użytkownika.

21. Konto urządzenia – jedno zarejestrowane Urządzenie użytkownika

22. Regulamin – niniejszy Regulamin.


3. Regulamin świadczenia usług i zasady korzystania z Systemu ipbaza.

1. Usługodawca udostępnia serwis ipbaza za pośrednictwem sieci Internet, zgodnie z Regulaminem.

2. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin przed zawarciem Umowy, a także umożliwia pozyskanie i odtwarzanie treści Regulaminu za pomocą Systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia procedury rejestracji w Systemie ipbaza.

4. Do korzystania z Serwisu i Systemu ipbaza konieczne jest połączenie z Internetem dostępne dla Użytkownika oraz wszystkich zarejestrowanych na jego Profilu urządzeń oraz przeglądarkę internetową obsługiwaną przez Serwis i System ipbaza. Konieczne jest również posiadanie i włączenie obsługi mechanizmu cookies (ciasteczka) oraz JavaScript w przeglądarce internetowej.

5. Usługodawca posiada odpowiednie prawa, licencje, uprawnienia i zgody umożliwiające mu świadczenie oferowanych w ramach Systemu ipbaza usług.

6. Usługodawca może dokonać zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, w tym technicznych, technologicznych, prawnych, organizacyjnych lub ekonomicznych, a także w związku ze zmianami funkcjonalności i rozwojem Serwisu i Systemu ipbaza.

7. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu w Systemie ipbaza, z zastrzeżeniem, że usługi rozpoczęte i opłacone odpowiednim Abonamentem realizowane będą na dotychczasowych zasadach.

8. O zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje w Serwisie ipbaza wraz z publikacją Regulaminu nowej treści. Usługodawca może dodatkowo zawiadomić Użytkownika o zmianie Regulaminu przesyłając odpowiednią informację na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym. Regulamin wchodzi w życie po upływie 7 dni od zamieszczenia nowego regulaminu. W przypadku braku akceptacji nowego regulaminu przez Użytkownika, powinien on wysłać informację na adres e-mail: zgloszenia@ipbaza.pl. Brak akceptacji zmian jest równoznaczny z wypowiedzeniem Umowy o świadczenie usług. W takiej sytuacji zastosowanie znajdują postanowienia punktu 12 ust. 8.


4. Charakterystyka serwisu ipbaza.

1. System ipbaza umożliwia monitorowanie dostępności urządzeń, które posiadają obsługę protokołu DDNS oraz mają możliwość podania adresu serwera udostępniającego ten protokół.

2. System ipbaza tworzy dynamicznie subdomenę w domenie ipbaza dla każdego zarejestrowanego Urządzenia Użytkownika wskazującą na adres IP, który podało Urządzenie użytkownika komunikujące się z Systemem ipbaza za pomocą DDNS.

3. System ipbaza działa w oparciu o infrastrukturę Usługodawcy oraz jego partnerów.

4. Aby móc rozpocząć korzystanie z Systemu ipbaza Użytkownik musi zarejestrować się w systemie oraz kliknąć link aktywacyjny wysłany w Procesie rejestracji. Jest to równoznaczne z akceptacją Regulaminu w całości.

5. W celu otrzymywania powiadomień o tym, że Urządzenie nie zaktualizowało swojego adresu IP od przynajmniej 60 minut, Użytkownik musi najpierw zarejestrować swoje urządzenie w Systemie ipbaza oraz skonfigurować swoje Urządzenie zgodnie z instrukcją zamieszczoną w Serwisie ipbaza.

6. Wszelkie opłaty z tytułu połączenia z Systemem ipbaza, za pośrednictwem przeglądarki lub połączeń generowanych przez Urządzenia Użytkownika, Użytkownik uiszcza właściwemu operatorowi według taryf ustalonych przez operatora. Opłaty te nie są składnikiem Abonamentu.

8. Korzystanie z funkcji Serwisu ipbaza które są dostępne bez konieczności logowania jest bezpłatne.

9. Korzystanie z funkcji Systemu ipbaza dostępnych po zalogowaniu jest bezpłatne w przeciągu pierwszych 14 dni, przy czym płatne są usługi związane z Urządzeniami użytkownika. Każde Urządzenie użytkownika może zostać zarejestrowane bezpłatnie na okres 14 dni. Aby konto urządzenia pozostało aktywny należy zapłacić za fakturę Proforma wystawioną na 7 dni przed upływem terminu płatności.


5. Rejestracja

1. W celu korzystania z Systemu ipbaza Użytkownik zobowiązany jest do przeprowadzenia procedury rejestracji, która obejmuje wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie ipbaza, poprzez wpisanie w odpowiednich polach wymaganych danych i jej potwierdzenia przez przepisanie wygenerowanego kodu z obrazka.

2. Login Użytkownika, który Użytkownik podaje podczas procedury rejestracji musi mieć minimum 5 znaków. Unikalne hasło dostępowe do Systemu ipbaza podawane przez Użytkownika podczas rejestracji musi mieć minimum 5 znaków.

3. Brak dokończenia przez Użytkownika rejestracji skutkuje odmową ze strony Usługodawcy świadczenia usług serwisowych lub reklamacyjnych, z uwagi na niemożność potwierdzenia tożsamości Użytkownika.

4. Formularz rejestracyjny wskazuje dane niezbędne do zawarcia Umowy o świadczenie usług.

5. Usługobiorca wysyłając formularz rejestracyjny oświadcza tym samym, że:
a) Podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
b) Jest uprawniony do zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
c) Podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
d) Zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać,

6. Wypełnienie formularza rejestracyjnego przez Użytkownika i potwierdzenie tej operacji poprzez kliknięcie linku aktywacyjnego jest jednoznacznie z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na otrzymywanie od Usługodawcy wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej.

7. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Hasła oraz Loginu innego Użytkownika oraz udostępniać swojego Hasła i Loginu innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Hasła i Loginu osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu.

8. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy Hasło i Login. Utrata Hasła lub Loginu może utrudnić Użytkownikowi korzystanie z Systemu ipbaza W przypadku utraty Hasła, Użytkownik chcący korzystać z Systemu ipbaza powinien wysłać maila na adres zgloszenia@ipbaza.pl z adresu e-mail podanego podczas Procesu rejestracji zawierającego dane zgodne z tym co podał w Profilu Użytkownika.


6. Zasady płatności

1. Abonament za korzystanie z System ipbaza jest pobierany na zasadzie przedpłaty.

2. Abonament dotyczy każdego Urządzenia użytkownika z osobna. Osobno naliczane są opłaty oraz w osobnym czasie może zostać przedłużona umowa w zależności od daty ważności konta.

3. Płatności będą dokonywane przelewem na podstawie wystawionej faktury Proforma, na której znajdą się wszystkie dane niezbędne do dokonania przelewu.

4. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Za dzień wyrażenia zgody ustala się na dzień akceptacji niniejszego Regulaminu.

5. Faktury elektroniczne będą wysyłane na adres e-mail podany w Procesie rejestracji.

6. Wysokość Abonamentu ustalana jest na podstawie cennika przygotowanego przez Usługodawcę, który jest dostępny na stronie Serwisu ipbaza.

7. Płatność za Abonament przedłuża umowę na kolejny rok liczony od dnia, w którym kończył się ostatni Abonament. Jeśli jest to pierwszy zakup Abonamentu to umowa zostaje przedłużona na kolejny rok liczony od pierwszego dnia następującego po dniu końca okresu testowego.

8. Za datę płatności za Abonament uznaje się datę zaksięgowania środków na koncie bankowym Usługodawcy.


7. Prawa i obowiązki usługodawcy i użytkowników

1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług, z zastrzeżeniami wskazanymi w ustępach poniższych.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonywania czynności konserwacyjnych, naprawczych oraz związanych z modyfikacją i rozwojem funkcjonalności Serwisu i Systemu ipbaza, które skutkować mogą przerwą w świadczeniu usług. W przypadku planowanych przerw w dostawie usług, Usługodawca może poinformować Użytkowników za pomocą poczty elektronicznej o takiej przerwie.

3. Autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych stron Serwisu ipbaza, w tym do logo, a także do układu i kompozycji tych elementów przysługują Usługodawcy, za wyjątkiem oznaczeń partnerów Usługodawcy. Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkowników elementów graficznych oraz ich układu i kompozycji a także oznaczeń będących przedmiotem praw przysługujących Usługodawcy, za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub za pisemną zgodą Usługodawcy.
4. Zabronione jest umieszczanie przez Użytkownika w Systemie ipbaza jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.

5. Użytkownik ma możliwość zakończenia korzystania z usługi w każdej chwili, jednak poniesione opłaty Abonamentowe nie podlegają zwrotowi.

6. Użytkownik nie posiada praw w zakresie prezentowania lub innego wykorzystywania elementów Serwisu i Systemu ipbaza w celach komercyjnych bez pisemnej zgody Usługodawcy.

7. W okresie obowiązywania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, Usługodawca zapewnia Użytkownikowi pomoc techniczną w zakresie korzystania z Systemu ipbaza, w tym pomocy przy konfiguracji autoryzowanych urządzeń oraz posiadanych funkcjonalności. Pomoc techniczna dostępna jest pod adresem poczty elektronicznej e-mail Usługodawcy: zgloszenia@ipbaza.pl lub formularzem dostępnym po zalogowaniu w zakładce „Zgłoszenie serwisowe”.

8. Użytkownik akceptując Regulamin zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich jego punktów i postanowień zgodnie z Umową.

9. Jeśli Użytkownik nie będzie posiadał zarejestrowanych lub opłaconych urządzeń, które będą po okresie testowym, użytkownik musi się zalogować do Systemu ipbaza przynajmniej 1 raz w przeciągu 6 miesięcy. Jeśli tego nie zrobi Usługodawca ma prawo usunąć jego Profil bez wcześniejszego powiadamiania.

10. Zarejestraowana na okres testowy domena, za którą nie została uiszczona opłata abonamentowa, zostanie usunięte w ciągu 14 dni od daty rejestracji.

11. W przypadku braku opłacenia abonamentu za kolejny okres, domena zostanie usunięta po 6 miesiacach licząc od daty wygaśnięcia ważności konta.

12. Domena generująca duży ruch sieciowy np. w wyniku nieparwidłowej konfiguracji urządzenia zostanie usunięta w przeciągu 14 dni od wezwania Użytkownika drogą elektroniczną do poprawnego skonfigurowania urządzenia.

13. Profil użytkownika nieposiadający aktywnego urządzenia (od co najmniej 12 miesięcy) i nieposiadający wykupionego i niewykorzystanego abonamentu zostanie usunięty po roku czasu od jego ostatniej aktywności.

14. W przypadku wystąpienia usterki w systemie ipbaza czas reakcji serwisu na jej usuniecie to 3 dni robocze jednakże w uzasadnionych przypadkach czas ten może wydłużyć się do maksymalnie 10 dni roboczych. Jeśli czas usunięcia usterki będzie dłuższy niż 2 dni robocze Abonament na wszystkie konta Użytkownika zostanie przedłużone o kolejne dni, w których System ipbaza był niedostępny.

15. Jeśli Użytkownik poprosi o pomoc techniczną dotyczącą Urządzenia i okaże się, że to Urządzenie zostało skonfigurowane w sposób inny niż mówi instrukcja obsługi zamieszczona w Serwisie ipbaza, Uzytkownik zostanie obciążony fakturą VAT w wysokości 200zł netto.


8. Odpowiedzialność

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za poprawne działanie systemu w przypadku zmiany firmware w urządzeniu bez wcześniejszej konsultacji z administratorem Systemu ipbaza, poprzez pocztę elektroniczną zgłoszenia@ipbaza.pl

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za poprawne działanie systemu w przypadku konfiguracji urządzenia nie zgodnie z instrukcją użytkownika.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne występujące po stronie klienta w tym również brak zasilania urządzenia oraz dostęp do Internetu.

4. System ipbaza to system o charakterze innowacyjno-informatycznym, który wdrażany jest pilotażowo. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za powstałe ewentualne straty majątkowe po stronie Użytkownika systemu.

5. Użytkownik odpowiada za urządzenia, które zarejestrował w Systemie ipbaza, w szczególności za legalność ich pochodzenia, właściwy stan techniczny i opiekę serwisową oraz konfigurację urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi dostępną w Serwisie ipbaza.


9. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

1. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego (Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną), które zostały podane w Systemie ipbaza.

2. Użytkownik wysyłając Usługodawcy formularz rejestracyjny wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę swoich danych osobowych w celach statystycznych, w celach rozliczeniowych, w celach marketingowych (polegających na promowaniu i reklamowaniu usług Usługodawcy oraz jego partnerów) oraz w celach związanych z realizacją na rzecz Użytkowników usług świadczonych przez Usługodawcę (w tym rozpatrywania reklamacji).

3. W odniesieniu do danych osobowych Użytkownika Usługodawca stosuje unormowania ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).

4. Użytkownik ma dostęp do treści swoich danych osobowych oraz ma możliwość ich weryfikowania i usuwania.


10. Polityka prywatności

1. Użytkownik rejestrując się w Systemie ipbaza wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).

2. Użytkownik ma możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W tym celu Użytkownik powinien wysłać prośbę o usunięcie danych na adres zgloszenia@ipbaza.pl. Wysłanie takiej informacji skutkuje usunięciem Profilu Użytkownika i wszystkich danych powiązanych z nazwą użytkownika oraz rozwiązaniem Umowy.

3. Aby korzystać z serwisu Użytkownik musi mieć włączone ciasteczka (cookies) w przeglądarce internetowej. Ciasteczka cookies są przechowywane na komputerze użytkownika. Mechanizm ten umożliwia weryfikację użytkownika i poprawia komfort przeglądania Serwisu i Systemu ipbaza. Użytkownik może zablokować pliki cookies z domeny ipbaza, jednak nie będzie miał wtedy możliwości zalogowania się do serwisu co uniemożliwia korzystanie z Systemu ipbaza.

4. Serwis ipbaza prowadzi statystki odwiedzin – wszystkie wejścia na stronę są rejestrowane, adresy IP komputerów są przechowywane w celach zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania Serwisu i bezpieczeństwa Użytkowników.


11. Postanowienia reklamacyjne

1. Użytkownikowi przysługuje reklamacja w zakresie związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Usługodawcę usług.

2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.

3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
a) Dane podane w trakcie Procesu rejestracji
b) Przedmiot reklamacji;
c) Opis okoliczności, uzasadniających reklamację.

4. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.

5. Reklamacje należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres zgloszenia@ipbaza.pl.

6. Usługodawca nie uwzględni reklamacji, jeśli Użytkownik nie posiada opłaconego Konta Urządzenia, chyba że reklamacja dotyczy możliwości rejestracji nowych urządzeń bądź uiszczania opłat Abonamentowych.

7. Usługodawca nie rozpozna reklamacji, która dotyczy całkowitego niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, mających miejsce wcześniej niż na 30 dni przed zgłoszeniem reklamacji.

8. Usługodawca rozpoznaje reklamację w terminie 21 dni roboczych i udziela Użytkownikowi odpowiedzi na adres poczty elektronicznej wskazany przy rejestracji. W razie nieuwzględnienia reklamacji odpowiedź Usługodawcy wymaga uzasadnienia.

9. Jeżeli reklamacja nie zostanie rozpatrzona w powyższym terminie uznaje się, że została ona uwzględniona.

10. Do okoliczności uzasadniających reklamację nie zalicza się zdarzeń, niezwiązanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Usługodawcę obowiązków wynikających z Regulaminu, a wskazanych w pkt.

8. Regulaminu. Reklamacje wynikające z powyższych zdarzeń są niedopuszczalne i nie będą uwzględniane. Do zdarzeń wymienionych w punkcie 8 zalicza się także zdarzenia losowe i te nie zależne od Usługodawcy.


12. Zawarcie i rozwiązanie umowy

1. Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta z chwilą kliknięcia linku weryfikacyjnego adres e-mail przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracyjnego.

2. Po zawarciu Umowy o świadczenie usług Użytkownik może nabyć dostęp do usług płatnych w Systemie ipbaza.

3. Postanowienia Regulaminu stanowią treść Umowy o świadczenie usług.

4. Użytkownik w terminie 10 dni od zawarcia Umowy ramowej o świadczenie usług z Usługodawcą może od niej odstąpić bez podania przyczyn, poprzez złożenie Usługodawcy stosownego oświadczenia na piśmie oraz jednoczesnego przesłania informacji o odstąpieniu w formie elektronicznej na adres: zgloszenia@ipbaza.pl. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu na adres korespondencyjny Usługodawcy listem poleconym. W razie odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a strony zobowiązane są do zwrotu wszelkich świadczeń poniesionych w tym okresie. Oświadczenie o odstąpieniu powinno obejmować szczegółowe dane Użytkownika w tym adres e-mail użyty w Procesie rejestracji.

5. W związku z odstąpieniem od Umowy o świadczenie usług Usługodawca ma prawo dokonania niezwłocznej dezaktywacji usług płatnych udostępnionych Użytkownikowi. Ewentualne należności zostaną przekazane Użytkownikowi w formie przelewu na numer konta, wskazany w przesłanym oświadczeniu.

6. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy o świadczenie usług na zasadach i w terminie określonym w ust. 4 nie przysługuje Użytkownikowi w przypadku rozpoczęcia udostępnienia po upływie terminu wskazanego w ust. 4, usługi, co do której Użytkownik uiścił uprzednio Abonament z tytułu jej udostępnienia.

7. Usługodawca ma prawo rozwiązać Umowę o świadczenie usług bez zachowania terminu wypowiedzenia i zaprzestać świadczenia usług w następujących przypadkach:
a) Zgłoszenia przez Użytkownika żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych znajdujących się w Profilu użytkownika;
b) W przypadku niedokończenia przez Użytkownika procesu rejestracji

8. Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę o świadczenie usług z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia z podaniem przyczyn wypowiedzenia. Jeżeli w momencie wypowiedzenia Umowy Użytkownik posiada Urządzenia objęte Abonamentem może on z niej korzystać w dalszym ciągu przez okres objęty wykupionym Abonamentem na zasadach dotychczasowych.

9. Dla skuteczności oświadczeń składanych drugiej Stronie dotyczących wypowiedzenia Umowy Strony przyjmują przesłanie stosownych, jednoznacznych oświadczeń na adres poczty elektronicznej. W odniesieniu do Użytkownika będzie to adres elektroniczny podany w formularzu rejestracyjnym, a w odniesieniu do Usługodawcy: zgloszenia@ipbaza.pl.

10. W przypadku rozwiązania Umowy, Usługodawca dokonuje niezwłocznej dezaktywacji usług płatnych udostępnionych Użytkownikowi.


13. Postanowienia końcowe

1. Regulamin i zawarta na jego podstawie Umowa o świadczenie usług podlegają prawu polskiemu.

2. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane na mocy prawomocnego orzeczenia sądu za nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.

3. Wszelkie spory powstałe na gruncie realizacji Umowy o świadczenie usług zawartej pomiędzy Stronami podlegają rozstrzygnięciu właściwemu sądowi powszechnemu.

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także innych odpowiednich regulacji prawnych.

5. Regulamin wchodzi w życie dnia 01.07.2014 roku.